Ορθοδοντική

Περίπου κάθε δεύτερο παιδί και κάθε δεύτερος νέος χρειάζεται σήμερα μιαν ορθοδοντική θεραπεία.

Επιτρέπεται να αναλάβουμε 80% των εξόδων για την ορθοδοντική θεραπεία, εάν κατά την έναρξη  διαπιστώνεται ανάγκη θεραπείας, βάσει των σχετικών με τα αποτελέσματα ομάδων ορθοδοντικής ένδειξης (KIG) και υπάρχει μια κατάταξη τουλάχιστον ενός βαθμού ανάγκης θεραπείας 3 στην ομάδα ένδειξης. Μετά την επιτυχημένη αποπεράτωση της θεραπείας σας καταβάλλουμε την πληρωθείσα συμμετοχή σας στις δαπάνες ύψους 20%.

Έχετε τον ίδιο καιρό περισσότερα από ένα παιδί σε ορθοδοντική θεραπεία, σας καταβάλλουμε κατά τη διάρκεια της θεραπείας το 90% των εξόδων για το δεύτερο παιδί και κάθε περαιτέρω παιδί. Προϋπόθεση είναι ότι τα παιδιά ζουν μαζί σας στο ίδιο οικοκυριό και είναι ασφαλισμένα σε μας.