Πρώτη απασχόληση ή αλλαγή θέσης εργασίας

Πρώτη απασχόληση

Από την έναρξη της σχέσης εργασίας έναντι αμοιβής πρέπει να ασφαλιστείτε. Σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης ασθενείας.
Στο ΔΑΤ (Δημόσιο Ασφαλιστικό Ταμείο) η εισφορά υπολογίζεται από τα εισοδήματα και υπάρχει ένα ενιαίο ποσοστό εισφοράς ύψους 15,5 % (προαιρετικά υπαγόμενοι χωρίς αξίωση επιδόματος ασθενείας: 14,9 %).
Εκτός αυτού είναι και η οικογένεια ασφαλισμένη (εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις) άνευ εισφοράς και δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσετε προσαυξήσεις κινδύνου ούτε να προβαίνετε σε πληρωμές εκ των προτέρων.
Κατά την έναρξη της απασχόλησης μπορείτε να εγγραφείτε μέλος σε μας αμέσως. Στον εργοδότη σας πείτε μόνο το ασφαλιστικό ταμείο της επιλογής σας.

Αλλαγή θέσης εργασίας

Σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας ο ασφαλισμένος παραμένει υπαγμένος στο παλιό ασφαλιστικό ταμείο, εκτός κι αν έχει παραιτηθεί αυτός τηρουμένης της διάρκειας δέσμευσης των 18 μηνών.
Στην αρχή ο ασφαλισμένος υποβάλλει στο νέο εργοδότη μια βεβαίωση εγγραφής του ασφαλιστικού του φορέα. Εάν δεν το κάνει αυτό εντός 2 εβδομάδων μετά την έναρξη της απασχόλησης, τότε ο εργοδότης πρέπει να δηλώσει τον εργαζόμενο στο ασφαλιστικό ταμείο, στο οποίο υπαγόταν αυτός τελευταία.

Αρχή της αλληλεγγύης

Η εισφορά στην εκ του νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση ασθενείας επιβάλλεται κατά την αρχή της αλληλεγγύης. Αυτό σημαίνει ότι κρίνεται η εισφορά σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου και αυτός πληρώνει τότε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του μικτού εισοδήματος. Ο ασφαλισμένος λαμβάνει όλες τις ιατρικές παροχές που κρίνονται αναγκαίες, ανεξάρτητα από το ύψος των καταβεβλημένων εισφορών [Βασική αρχή: «Ένας για όλους, όλοι για έναν.»]