Майчинство

Сдобиването с рожба е вълнуващ момент за жената, през който ние, естествено, Ви подпомагаме. Съвсем разбираемо е, че поемаме разходите за редовните профилактични прегледи. Също и доброволния СПИН-тест.

Също така ние поемаме в пълен размер и следващи лекарски обгрижвания, акушерска помощ, всички предписани от лекар лечебни и превързочни средства, както и разходите по раждане в болнични условия. Ако по време на бременността Ви се появят усложнения и никой от домакинството Ви не може да извършва домакинските работи, Вие получавате помощ от нас в домакинството.

Разходите по гимнастиката за бременни се заплащат от нас в размер, установен чрез Наредбата за акушерски такси. Шест седмици преди и осем седмици след раждането ние изплащаме на работещите обезщетение за майчинство; работодателят заплаща разликата до нетната заплата. При преждевременно раждане или раждане на близнаци времето след раждането се увеличава на 12 седмици. 

Имаме много предложения за бъдещи родители и семейства. Моля, посетете страницата ни  Internetseite für Familien  (на немски език)!